Педагогът съветва

Ваше задължение е:

 

· Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си  и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.);

· Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция.

· Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

· Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

· Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

· Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си;

· Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;

· Да участвате в сбирки на „Академия за родители” при покана.

· Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им

· Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца.

· Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета.

 

· Да разписвате медицинските бележки, които се дават на Вашето дете при отсъствие по болест

· Да застраховате Вашето дете по преференциална оферта

 

 

Вие имате право:

 

· Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището;

· На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца;

· На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца;

· Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

· Да участвате в родителските срещи;

· Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището;

· Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

· На педагогическо съдействие при възникване на проблеми

· Да бъдете избиран в родителския актив на класа

· Да бъдете избиран в Училищния съвет

· Да участвате в Училищното настоятелство

· Да участвате в заседанията на Училищната комисия по превенция на противообществените прояви на учениците и в Педагогически съвет, когато се обсъжда поведението на Вашето дете

· Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини—до 3 дни в  една учебна година

·  Да подадете писмена молба за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини, с разрешение на директора на училището —до 7 дни в  една учебна година